KONKURS PLASTYCZNY „PISANKA WIELKANOCNA”

Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
- wspieranie twórczości dziecięcej;
- odkrywanie zdolności i talentów dzieci;
- wyrabianie poczucia estetyki.

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Publiczne Przedszkole „Pluszaki"
z oddziałami specjalnymi.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola.
3. Praca przestrzenna. Pisanka wielkanocna wykonana dowolną techniką.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię, nazwisko, nazwa grupy).
5. Prace należy składać u nauczycieli.
6. Termin składania prac: do 26 marca 2021r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 kwietnia 2021r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 1 kwietnia na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na
stronie internetowej oraz na przedszkolnym Facebook’u.
8. Oceny prac dokona specjalnie powołane w tym celu Jury.
Oceniane będą: wrażenie artystyczne, oryginalność, pomysłowość, samodzielność,
różnorodność wykorzystywanych materiałów, estetyka pracy.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i przyznaniem
prawa do wykorzystywania prac w celu popularyzacji konkursu.
10. Wszystkie złożone prace przechodzą na własność organizatora.

Galeria