Grupy specjalne dla dzieci z autyzmem

W naszym przedszkolu są 3 grupy specjalne dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera:

  • Mrówki
  • Żabki
  • Myszki 

ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH DLA DZIECI Z AUTYZMEM

1.  Do jednego oddziału może uczęszczać czworo dzieci, przyjmowane są dzieci od 3 roku życia.

2.  Każde dziecko powinno posiadać orzeczenie od kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub niepełnosprawności sprzężone z autyzmem, wydanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kaliszu.

3.  Dzieci w oddziale przebywają 5 godzin dziennie, w ramach których realizowane są:
 • Terapia indywidualna
 • Terapia logopedyczna
 • Zajęcia wspólne
 • Rytmika
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego

4.  Stopniowe włączanie dzieci w życie społeczne poprzez:
 • imprezy integrujące dzieci z autyzmem z neurotypowymi rówieśnikami,
 • spacery i wycieczki związane z poznawaniem środowiska lokalnego,
 • aktywność artystyczną - dzieci z autyzmem jako aktorzy, wystawy ich prac plastycznych, odbiorcy sztuki,
 • dążenie do włączenia każdego dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

5.  Metody pracy oddziału:
 • Terapia behawioralna jako główna metoda pracy
 • Plany aktywności
 • Program TEACH
 • Program Knillów
 • Metoda Dobrego Startu
 • Symultaniczno - sekwencyjna metoda nauki czytania

 6.  W terapii wykorzystywane są wzmocnienia:
 • Pierwotne – smakołyki
 • Wtórne – system żetonowy
 • Społeczne – pochwały słowne
 • Stymulacyjne – np. zabawki

 7.  Punktem wyjścia do opracowania programów terapeutycznych i podjęcia oddziaływań jest diagnoza wynikająca z:
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Opracowanych przez terapeutów arkuszy zachowań dziecka i diagnozy funkcjonalnej na podstawie obserwacji oraz pracy - zebranie danych.

 8.  Przedszkole w swoich założeniach pracy z dziećmi autystycznymi dąży do:
 • Tworzenia warunków do pełnego indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
 • Zmniejszania deficytów rozwojowych i dysharmonii występujących u dzieci poprzez zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne,
 • Włączania dziecka w proces socjalizacji poprzez stopniowe zwiększanie jego udziału w życiu społecznym,
 • Budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów pracujących z dziećmi.

 9.  W oddziale pracują wykwalifikowani terapeuci oraz pomoc nauczyciela.

10.  We wszystkich oddziaływaniach terapeutycznych dąży się do tego aby dziecko:
 • starało się zgodnie funkcjonować w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, a także porozumiewać z dorosłymi i dziećmi w miarę jego umiejętności społecznych,
 •  opanowało czynności samoobsługowe, nawyki higienicznych i kulturalne w stopniu dla niego dostępnym,
 • miało w maksymalnie dostępnym dla niego stopniu rozwinięte kompetencje w zakresie mowy lub porozumiewania się pozawerbalnego,
 • starało się w sytuacji lęku, niepokoju czy zagrożenia, zakomunikować w jakikolwiek dostępny dla niego sposób to drugiej osobie,
 • potrafiło zachować się adekwatnie od sytuacji, w sposób akceptowany społecznie np. podczas krótkich uroczystości,
 • umiało bawić się przy muzyce i śpiewie,
 • potrafiło korzystać z różnych form plastycznych,
 • rozwijało swój umysł i kompetencje społeczne poprzez zabawę, odczuwało radość z wykonanej pracy
 • starało się rozpoznawać zjawiska atmosferyczne i związane z tym- pory roku, właściwy ubiór, itp.
 • rozpoznawało podstawowe grupy zwierząt domowych i hodowlanych, i traktowało je z szacunkiem,
 • orientowało się w schemacie własnego ciała, odczuwało położenie ciała w przestrzeni,
 • posiadało gotowość do nauki czytania i pisania w maksymalnie dostępnym dla niego stopniu,
 • rozpoznawało osoby z najbliższego otoczenia.

Wiodącą metodą pracy grup specjalnych dla dzieci z autyzmem jest terapia behawioralna. Terapeuci pracujący w grupach specjalnych posiadają wymagane wykształcenie oraz certyfikaty nauczycieli-terapeutów dzieci z autyzmem, stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia z zakresu terapii behawioralnej.
Nasze przedszkole współpracuje z Przedszkolem dla dzieci z autyzmem w Poznaniu oraz Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.