Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola "Pluszaki" z oddziałami specjalnymi w Kaliszu

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z 2009r. Nr 168, poz.1324)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
 • Statutu Niepublicznego Przedszkola „PLUSZAKI” z oddziałami specjalnymi

Przedszkole jako podstawowe priorytety uznaje:

 • Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wspieranie jego potrzeb, wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do wykorzystywania nowych metod pracy sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
 • Stała współpraca z rodzicami w celu zapewnienia dzieciom prawidłowego wszechstronnego rozwoju.
 • Integrację przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.
 • Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola.

"Dokąd zmierzamy?"

 • nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska,
 • realizuje edukację poprzez zabawę,
 • pozwala stać się dzieciom wrażliymi i otwartymi na potrzeby innych.

 

Misja przedszkola

Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu, pomaga w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności oraz umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań. Kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego. Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę. Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające osiągnięcie gotowości szkolnej. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

Wizja przedszkola

W naszym przedszkolu:

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jest jednakowo ważne i doceniane.
 • Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.
 • Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa.
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, aby wspomagać i dostosowywać wymagania edukacyjne do ich potrzeb i możliwości.
 • Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa.
 • Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wspieramy rozwój dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu.
 • Uczymy tolerancji i akceptacji wobec niepełnosprawności.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych płatnych i bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonaląca swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną oraz w wycieczkach i imprezach okolicznościowych.
 • Kadra podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, pozwalać poznawać świat poprzez zabawę i własną aktywność.
 • Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Zapewniamy dzieciom dobre warunki lokalowe, stale wzbogacając warsztat pracy z pomoce dydaktyczne.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

 

Kierunki rozwoju przedszkola

 • Propagowanie idei edukacji włączającej, poprzez kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi, organizowanie wspólnych imprez, zajęć, zabaw oraz udział w życiu przedszkola.
 • Zapewnienie wysokiej jakości oferowanej usługi dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej opartej na wysokich kwalifikacjach i kompetencjach pracowników przedszkola, nowatorskich metodach pracy z dziećmi, optymalnie stymulujących ich rozwój.
 • Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej.
 • Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego pod kątem kształtowania postaw dbałości o własne zdrowie w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczym.
 • Stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczego opartego na rozwijaniu u dzieci postaw życzliwości, tolerancji, akceptacji koleżeństwa, przyjaźni i umiejętności budowania relacji międzyludzkich.
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej partnerskiej współpracy z rodziną , której efektem będzie systematyczne włączanie rodziców do działań podejmowanych w placówce.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 • Wspomaganie i zachęcanie nauczycieli do dokształcania, doskonalenia zawodowego i samodoskonalenia w celu podnoszenia jakości.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej oraz ciągłe doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji procesów edukacyjnych.

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

 • ciekawe świata i radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń,
 • empatyczne, wrażliwe na potrzeby innych,
 • członkiem społeczności przedszkolnej, współdziała z innymi.

Dziecko ma prawo do:

 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • serdecznej atmosfery, miłości i ciepła,
 • spokoju i wyciszenia, gdy tego potrzebuje,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego, własnego tempa rozwoju,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • wyrażania własnych sądów,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

 

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, 
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości ,uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami / podejmuje próby poradzenia sobie z zadaniem,
 • umiejętność współdziałania w grupie/podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi,
 • tolerancje wobec innych,
 • samodzielność,
 • odporność na stres i porażkę.

Posiada:

 • zdolność koncentracji uwagi i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki (komputer i urządzenia gospodarstwa domowego).

Rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia , postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska /prezentuje postawę proekologiczną.

Nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania własnych uczuć.

Działa:

 • kreatywnie,
 • z pomysłem,
 • z cierpliwością,
 • zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Współpracuje:

 • zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie.

Poszukuje:

 • nowej wiedzy,
 • doświadczeń,
 • inspiracji do twórczej pracy,
 • ciekawych zainteresowań.

 

Rodzice w naszym przedszkolu mają decydujący głos w zakresie planowania i realizacji podejmowanych działań.

Dalsza praca nad koncepcją:

 • Koncepcja jest otwarta i będzie udoskonalana w miarę dalszego rozwoju placówki.
 • Przy tworzeniu koncepcji biorą udział wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych zmian w koncepcji pracy przedszkola.

Zmiany w koncepcji bedące wynikiem uzgodnień z rodzicami

Wersja 2

 1. Promocja zdrowia poprzez spożywanie większej ilości owoców i warzyw, ograniczenie słodyczy i napojów gazowanych.
 2. Zorganizowanie wyżywienia dla dzieci będących na dietach bezglutenowych, bezmlecznych i bezcukrowych we współpracy z dietetykiem.
 3. Wprowadzenie spotkań dzieci z rodzicami w ramach ciekawych zawodów np. stomatolog, weterynarz.

Wersja 3

 1. Promowanie akcji "Cała Polska czyta dzieciom" poprzez projekt z udziałem rodziców "Rodzice czytają dzieciom".
 2. Rozszerzenie zakresu profilaktyki zdrowotnej o objęcie wszystkich dzieci gimnastyką korekcyjną w większym wymiarze czasowym i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.
 3. Wprowadzenie tablic ogłoszeń przy każdej grupie, tak aby umożliwić rodzicom i opiekunom bezpośrednie dotarcie do informacji.

Galeria