RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców i opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych), informujemy, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

    Niepubliczne Przedszkole "Pluszki" z oddziałami specjalnymi,

    ul. Asnyka 6A,  62-800 Kalisz

    NIP 617-100-87-73, REGON 302190248

    w razie wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod nr tel.: 515 938 409 lub adresem e-mail: iod@exlege.kalisz.pl

2. Dane kontaktowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie korzystania z usług niepublicznego przedszkola, realizacji obowiązków nałożonych przez ustawodawców na sektor oświaty, prowadzenia korespondecji (również elektronicznej).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowy są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wynikjący z nadrzędnych przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.