Statut Niepublicznego Przedszkola "Pluszaki" z oddziałami specjalnymi w Kaliszu

1 września 2015

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Siedzibą Przedszkola jest budynek usytuowany w Kaliszu przy ulicy A. Asnyka 6A, 62-800 Kalisz
 2. Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi jest Monika Abzdykiewicz, zamieszkała ul. Malinowskiego 15, 63-200 Jarocin
 3. Przedszkole posiada nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole używa pieczęci w następującym brzmieniu:
  Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi
  ul. A. Asnyka 6A
  62-800 Kalisz
  tel. 62 766 21 56
  NIP : 617-100-87-73
  REGON : 302190248
 6. Podstawa prawna działania przedszkola:
  Przedszkole działa w ramach obowiązujących przepisów i Statutu . / Ustawa o Systemie Oświaty 07 września 1991r. ze zmianami.
 7. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym z oddziałam specjalnymi dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w rozwoju, które:
  - zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  - przyjmuje, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, dzieci:
  1. z autyzmem,
  2. z zespołem Aspergera,
  3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

 1. Głównym celem przedszkola jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna.
 2. Przedszkole realizuje cele i zdania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, koncentrując się na:
  1. podejmowaniu niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jej rozwoju organizacyjnego;
  2. zapewnieniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
  3. zapewnieniu warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;
  4. ze względu na utrudnienia architektoniczne przedszkole nie może przyjmować dzieci z niepełnosprawnością ruchową;
  5. podtrzymaniu poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej poprzez przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich, organizowanie na życzenie rodziców nauczania religii;
  6. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  7. budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;
  8. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  9. rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach;
  10. stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  11. trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  12. budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  13. wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  14. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  15. zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  16. współdziałaniu z rodziną dziecka pełniąc funkcję wspomagającą, podejmowaniu działań wychowawczych, wspierających indywidualny rozwój każdego dziecka, udzielaniu rzetelnych informacji o postępach dziecka;
  17. organizowaniu zajęć dodatkowych uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości dzieci.
 3. Cele realizowane są w oparciu o Koncepcję Pracy Przedszkola, z którą zapoznani zostali rodzice i pracownicy przedszkola.
  W modyfikowaniu koncepcji bierze udział Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.

  Zadania przedszkola:
  • Wychowanie, opieka, nauka, terapia i rewalidacja przygotowujące do realizacji obowiązku szkolnego;
  • Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu stworzenia na ich podstawie optymalnego, indywidualnego programu postępowania;
  • Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka, zapewnienie różnorodnych form terapii.
  Zadania wychowawcze i opiekuńcze są wypełniane w stosunku do każdego dziecka (zdrowego i niepełnosprawnego) w sposób zindywidualizowany. Dotyczą poszanowania prawdy i moralnej godności człowieka Zadania przedszkola realizowane będą poprzez:
  • Organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych, stwarzających optymalne warunki do rozwoju dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym;
  • Organizowanie warsztatów, poradnictwa psychopedagogicznego oraz rehabilitacyjnego;
  • Integrowanie dzieci niepełnosprawnych w środowisku rówieśniczym;
  • Popularyzację idei kształcenia integracyjnego;
  • Wspieranie psychiczne rodziców oraz poradnictwo prawne i życiowe;
  • Ułatwianie kontaktów w zakresie oddziaływania terapeutycznego, edukacyjnego i opiekuńczego, w szczególności z placówkami opieki zdrowotnej oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
  • Indywidualne konsultacje i porady dla rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola;
  • W zależności od potrzeb oraz możliwości przedszkola planowane mogą być dodatkowe zajęcia oraz spotkania;
  • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi oraz dziećmi z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w rozwoju niepełno¬sprawnymi.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Niepublicznym Przedszkolu "Pluszaki" z oddziałami specjalnymi w Kaliszu jest udzielana i organizowana dzieciom, uczęszczającym do przedszkola oraz ich rodzicom zgodnie z opracowanymi procedurami.
 5. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki, pamiętając o przestrzeganiu w szczególności przepisów BHP, PPOŻ , ruchu drogowego.
  1. przy wyjściu dzieci poza teren przedszkola zapewnia się dodatkowo jednego opiekuna na 15 dzieci;
  2. w sytuacji organizowanych wycieczek autokarowych dla dzieci za zgodą rodziców (opiekunów) zostaje sporządzona lista uczestników, karta wycieczki zawierająca program wycieczki, imię i nazwisko kierownika, opiekunów, czas trwania i miejsce wycieczki;
  3. kartę wycieczki zatwierdza dyrektor;
  4. podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców, nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości. Następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice, prawni opiekunowie lub inne osoby dorosłe pod opieką których znajdowało się dziecko;
  5. na początku roku szkolnego, za zgodą rodziców, dokonuje się zbiorowego ubezpieczenia wszystkich wychowanków oraz nauczycieli według przepisów zakładu ubezpieczeń;
  6. w przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 6. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów prawnych obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
  • dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 06:00 do 09:00 lub w każdym innym czasie pracy placówki po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do nauczyciela bądź dyrektora;
  • z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście bądź telefonicznie);
  • dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
  • rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;
  • osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu;
  • osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je nauczycielce;
  • od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;
  • w przypadku rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji dzieci mogą być odbierane przez obojga rodziców, o ile nie zostanie przedstawiona sankcja wyroku sądu pozbawiająca lub ograniczająca opiekę nad dzieckiem jednego z rodziców;
  • życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka z przedszkola przez jednego z nich, musi być poświadczone sądownie;
  • nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających);
  • o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien być niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola;
  • osoba odbierająca dziecko z przedszkola przejmuje za nie odpowiedzialność od momentu przybycia do sali lub na plac zabaw i przywitaniu się z nauczycielką;
  • podczas zabaw na podwórku, także w obecności rodziców obowiązują zasady bezpiecznej zabawy;
  • nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, na placu zabaw lub na terenie posesji przedszkola;
  • dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców;
  • w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami;
  • w przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola.
 7. Zajęcia dodatkowe:
  1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
   • z dziećmi w wieku 2,5 – 3lat ok. 15 minut
   • z dziećmi w wieku 4 lat - ok. 20 minut
   • z dziećmi w wieku 5 lat - ok. 30 minut
   • z dziećmi w wieku 6 lat, które zostały odroczone od obowiązku szkolnego - ok. 30 minut
  2. przedszkole stwarza możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć dodatkowych:
   • logorytmika
   • język angielski (dla dzieci 2,5 do 4 lat jako zajęcie dodatkowe, a dla dzieci 5 letnich oraz dla dzieci 6- letnich posiadających odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną, jako zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej)
   • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej
   • konsultacje logopedyczne
   • konsultacje psychologiczne
  3. przedszkole stwarza możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, które są organizowane na wniosek rodziców i są dodatkowo płatne:
   • zajęcia taneczne
   • nauka gry w szachy
 8. Przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia religii dla dzieci 6 – letnich. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela.
 9. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

Rozdział III
Organy przedszkola i ich kompetencje

 1. Organami Niepublicznego Przedszkola „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi są:
  1. Dyrektor Przedszkola, który jest jednocześnie Organem Prowadzącym
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
 2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 3. W przedszkolu Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w obszarze wspomagania i kontroli.
 4. W ramach nadzoru pedagogicznego nie jest prowadzona ewaluacja wewnętrzna.
 5. Przedszkolem kieruje i zarządza Dyrektor, który jest jednocześnie organem prowadzącym . Dyrektor jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor zapewnia opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.
 6. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
  1. dydaktyczny i wychowawczy poziom Przedszkola,
  2. nadzór pedagogiczny,
  3. realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących,
  4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo –dydaktycznych,
  6. odpowiednie dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi,
  7. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
  8. ustalenie organizacji pracy przedszkola,
  9. politykę kadrową Przedszkola, przyznawanie nagród, udzielanie kar,
  10. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy dzieci w czasie roku szkolnego, po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną a także o przeniesieniu dziecka do innej grupy,
  11. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  12. wykonywanie innych zadań wynikające z przepisów szczegółowych.
 7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących opieki, wychowania i nauczania.
  1. w skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,
  2. zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb,
  3. zebrania Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć,
  4. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola,
  5. zebrania prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania co najmniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem,
  6. do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: zatwierdzanie Programu Rozwoju Przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 8. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
  1. uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości placówki,
  2. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
 9. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu rad grupowych.
  1. Rada Grupy zostaje wybrana w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danej grupy;
  2. jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
  3. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 10. Poszczególne organy przedszkola mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową, w tym z oddziałami specjalnymi dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w rozwoju zlokalizowaną w jednym budynku.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna, opiekuńcza i terapeutyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego.
 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmujący opieką i wychowaniem dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 5. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego:
  • nie może przekraczać 30 dzieci,
  • dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w rozwoju oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4.
 6. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
 7. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w Arkuszu organizacyjnym.
 8. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. W przedszkolu organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami zwartymi w orzeczeniu. Czas zajęć rewalidacyjnych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 60 minut na jedne zajęcia.
 11. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz Organizacji Przedszkola” opracowany przez Dyrektora, po zakończeniu rekrutacji.
 12. Dzienną organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora.
 13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 14. W ramowym rozkładzie dnia uwzględnia się podstawę programową, na realizację której przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
  1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd.);
  3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 15. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 16. Pobyt dzienny dziecka w oddziale specjalnym wynosi 5 godzin.
 17. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 18. Nabór dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z regułami elektronicznego programu systemowej obsługi rekrutacji oświatowej autorstwa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego;
 19. Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą kaliskich przedszkoli oraz zasadami naboru pod adresem: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl.
 20. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.
 21. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych w przedszkolu na jeden rok.
 22. Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok.
 23. Kryterium przyjęć stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa:
  • dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa,
  • do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat,
  • w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych (2,5 letnich), samodzielnych w zakresie podstawowej samoobsługi,
  • dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego,
  • w przypadku, gdy liczba chętnych dzieci do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc zostaną ustalone dodatkowe kryteria naboru.
 24. Przedszkole może rozszerzać ofertę edukacyjną, opiekuńczą i kulturalną w zależności od potrzeb.
 25. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 26. W czasie przerw w pracy istnieje możliwość zapewnienia dzieciom opieki w oddziale dyżurującym, jeśli będzie zgłoszonych powyżej 15 dzieci.
 27. Rozwiązanie umowy edukacyjnej:
  1. przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej szczególnie w przypadku:
   • braku porozumienia między rodzicami, a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych,
   • nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczającego jeden miesiąc z zachowaniem następującej procedury postępowania:
    • pisemna informacja dla rodziców,
    • w skrajnych przypadkach rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

Rozdział V
Finanse przedszkola

 1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
  1. dotacji Urzędu Miasta Kalisza,
  2. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
  3. innych źródeł.
 2. Szczegółowe zasady odpłatności i rozliczeń za usługi i świadczenia, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 3. Opłatę za świadczenia wykonywane przez przedszkole ustala się w wysokości 12% procent minimalnego wynagrodzenia za pracę (w zaokrągleniu do pełnych złotych) określonego na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Opłaty nie są pobierane w okresie wakacji, z wyjątkiem sytuacji gdy dziecko zostanie zgłoszone do uczęszczania do Przedszkola w tym okresie.
 5. Opłata za przedszkole może ulec obniżeniu:
  1. o 15% na pierwsze dziecko,
  2. o 25% na drugie dziecko w tym samym przedszkolu,
  3. o 40% na trzecie i każde kolejne dziecko w tym samym przedszkolu.
  Podstawą obniżenia powyższej opłaty jest przedłożenie decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza. Ulga dotyczy okresu, na jaki został przyznany zasiłek rodzinny.
 6. Opłata za przedszkole może ulec obniżeniu o 10%. Podstawą obniżenia powyższej opłaty jest przedłożenie „Karty Rodzina 3+”, wystawionej przez Prezydenta Miasta Kalisza.
  Obniżenie opłaty, o której mowa w pkt. 5 i 6 sumują się w przypadku posiadania jednocześnie decyzji o zasiłku rodzinnym i "Karty Rodzina 3+".
 7. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłat z tytułu korzystania z wyżywienia. Stawka żywieniowa obejmuje koszty surowców użytych do przygotowania posiłków. Wysokość stawki żywieniowej, ustala dyrektor przedszkola. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, powyżej trzeciego dnia nieobecności dziecka.
 8. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPS w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Zmiana kosztów wyżywienia i utrzymania dzieci i placówki będzie mogła zostać dokonana także w trakcie roku szkolnego w relacji do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUC. Dyrektor placówki informuje o powyższym pisemnie rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem. Rodzicom przysługuje w takim wypadku prawo odstąpienia od umowy.
 10. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych i zawodowych.
 11. Rodzice zobowiązani są wnosić opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu z góry do 10 dnia każdego miesiąca wpłacając naliczoną kwotę bezpośrednio na konto przedszkola. Wysokość opłaty podana jest do wiadomości rodziców w Książeczce Opłat za Przedszkole.
 12. Nieterminowe uiszczenie opłaty powoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
 13. Opłata stała za przedszkole wnoszona przez rodziców obowiązuje również w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Rozdział VI
Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 1. W przedszkolu mogą być zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne zgodne z obowiązującymi przepisami, pracownicy administracji i obsługi, a w miarę potrzeb także inne osoby.
 2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 3. Każdemu pracownikowi Dyrektor powierza w formie pisemnej określony zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności stanowiących integralną część umowy o pracę.
 4. Dyrektor może powierzyć każdemu pracownikowi dodatkowe obowiązki wynikające z określonych potrzeb placówki, które zapewnią prawidłowe i bezpieczne jej funkcjonowanie.
 5. Nauczyciele odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków.
  1. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia wychowawcze – dydaktyczne zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
  2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
  3. Nauczycielka w czasie pobytu dzieci w przedszkolu jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
  4. Nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
  5. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
  6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamiając dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. wysoka temperatura.
 6. Nauczyciel obowiązany jest:
  1. współdziałać z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  2. prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: dzienniki zajęć, plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz analizę swojej pracy;
  3. prowadzić analizę gotowości szkolnej dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego przekazać rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
  4. współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc.
 7. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówce ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i dbają o najwyższą jakość pracy Przedszkola.
 8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 9. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
 10. Obowiązkiem nauczycieli i pozostałych pracowników jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego.
 11. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 12. Personel przedszkola może korzystać z wyżywienia, ponosząc koszty stawki żywieniowej oraz koszty przygotowania i wydania posiłków.
 13. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych obiadów i spożycie ich na miejscu. Pracownicy ponoszą wówczas koszt stawki żywieniowej oraz koszty przygotowania i wydania posiłków plus 100% naliczonej kwoty.
 14. Zakres obowiązków pracowników określa Dyrektor. Przy zmianie organizacji Przedszkola Dyrektor może zmienić obowiązki danego pracownika.

 

Rozdział VII
Rodzice wychowanków

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
  1. prowadzą obserwacje pedagogiczne w formie arkuszy obserwacji i diagnozują umiejętności dzieci 2 razy w roku – wrzesień /październik, oraz kwiecień/maj.
  2. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
  3. informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
  4. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 3. W celu zintegrowania Przedszkola z rodzicami realizowane są następujące formy kontaktów:
  1. zebrania ogólne (co najmniej 2 razy w roku ),
  2. zebrania grupowe (wynikające z potrzeb rodziców lub inicjatywy nauczycielki),
  3. zapraszanie do udziału w zebraniach lekarza, psychologa, logopedy, pedagoga i innych osób zgodnie z potrzebami,
  4. kontakty indywidualne (rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami, udział w specjalnie dobranym fragmencie zabaw, oglądanie prac i wytworów dzieci),
  5. zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców,
  6. ekspozycje prac dziecięcych, udostępnianie literatury fachowej,
  7. kącik informacyjny,
  8. imprezy okolicznościowe –Wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Zakończenie Roku Szkolnego (dla najstarszej grupy).
 4. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu;
  2. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
  3. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce.
 5. Rodzice maja prawo do:
  1. zaznajomienia się z zadaniami opiekuńczymi, wychowawczo – dydaktycznymi przedszkola;
  2. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowanych prób, niepowodzeń;
  3. uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu;
  4. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka od specjalistów;
  5. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci, udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych;
  6. wspomagania nauczycieli w ich pracy wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńczej;
  7. przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;
  8. finansowego lub rzeczowego wspierania działalności przedszkola.

 

Rozdział VIII
Wychowankowie przedszkola

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w trzecim roku życia, aż do podjęcia obowiązku szkolnego.
 2. Przedszkole respektuje prawa dziecka do:
  1. akceptacji takim, jakim jest;
  2. atmosfery miłości i ciepła;
  3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
  4. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
  5. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
  6. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
  7. aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
  8. wspólnoty i solidarności w grupie;
  9. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
  10. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  11. zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych;
  12. różnorodności doświadczeń;
  13. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw;
  14. otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;
  15. zdrowego żywienia.
 3. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychofizycznych poprzez opracowanie i wdrożenie procedur regulujących bezpieczeństwo, które stanowią załącznik do statutu.

 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Dyrektor Przedszkola udostępniania Statut wszystkim zainteresowanym w celu zapoznania się z jego treścią.
 3. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.